ÁLTALÁNOS KÉPZŐI ADATKEZELÉSI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ Tisztelt Képzésben részt vevő! Ezúton tájékoztatjuk, hogy képzéseinket a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: Fktv) szerint működő felnőttképzőként folytatjuk. Az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Báthori u. 3., tel.: 06-1/354-1638, e- mail: aditus@aditus.hu) mint felnőttképző és mint adatkezelő a képzés lebonyolítása érdekében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja és az Fktv. 21. §-a alapján kezeli a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatait és – az oktatási azonosító szám kiadásával összefüggésben – oktatási azonosító számát, elektronikus levelezési címét és legmagasabb iskolai végzettségére vonatkozó adatát és annak egyszerű másolati példányát; valamint a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy legmagasabb iskolai végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv- ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. A felnőttképző a fentiekben meghatározott személyes adatokat a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli. Az Fktv. 15. §-a alapján a felnőttképző a képzésben részt vevő személyek természetes személyazonosító adataira, elektronikus levelezési címére, valamint legmagasabb iskolai végzettségére, a képzési díjra és annak költségviselőjére vonatkozó adatot szolgáltat a felnőttképzési államigazgatási szerv részére a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében. A felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerében kezelt személyes adatok azonosítása, ellenőrzése és pontosítása, valamint a pályakövetési rendszer működtetése céljából a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján a) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartást kezelő szerv a képzésben részt vevő személynek aa) az Nytv. 11. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjában meghatározott adatának ellenőrzését biztosítja, és az Nytv. 11. § (1) bekezdés b), c) és h) pontjában meghatározott adatát központi kormányzati szolgáltatási busz használatával átadja, ab) az oktatási azonosító számot kiadó oktatási nyilvántartás működéséért felelős szerv a képzésben részt vevő személynek az oktatási nyilvántartásról szóló 2018. évi LXXXIX. törvény 2. § l) pontjában meghatározott adatát átadja vagy b) a képzésben részt vevő személy természetes személyazonosító adatainak összevetése útján az összerendelési nyilvántartás jogszabályban kijelölt szolgáltatója az Onytv. 3. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokról az összerendelési nyilvántartáson keresztül adatot szolgáltat térítésmentesen és elektronikus úton a felnőttképzés adatszolgáltatási rendszere számára. A felnőttképzési államigazgatási szerv az adatszolgáltatás keretében továbbított adatokról, a megismert adatokról és a felnőttképző által kiállított tanúsítványról – a 20. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés és a pályakövetési rendszer működtetése céljából – elektronikus nyilvántartást vezet, és a nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli. A felnőttképzési államigazgatási szerv a tanúsítványokat tartalmazó központi nyilvántartás adatait azok keletkezésétől számított ötvenedik év utolsó napjáig kezeli, azt követően pedig azokat átadja az illetékes levéltárnak, és az átadott adatokat törli. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra – személyazonosításra alkalmatlan módon – átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. A képzésben részt vevő személyeket a felnőttképző adatkezelésével kapcsolatosan az alábbi – a GDPR III. fejezetében foglalt – jogok illetik meg, melyek gyakorlása érdekében az Adatkezelő elektronikus levelezési címére küldhetik kérelmeiket: Hozzáférési jog (15. cikk): A képzésben részt vevő személyek jogosultak arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjanak arra vonatkozóan, hogy személyes adataiknak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosultak arra, hogy a személyes adatokhoz és kezelésükhöz kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjanak. Helyesbítéshez való jog (16. cikk): A képzésben részt vevő személyek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rájuk vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Törléshez való jog /„elfeledtetéshez való jog”/ (17. cikk): A képzésben részt vevő személyek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje rájuk vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben nincs olyan jogszabályi előírás vagy jogos érdek, amely indokolttá teszi a személyes adatok további kezelését. Adatkezelés korlátozásához való jog (18. cikk): A képzésben részt vevő személyek jogosultak arra, hogy kérésükre az adatkezelő korlátozz az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Adathordozhatósághoz való jog (20. cikk): A képzésben részt vevő személyek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik. Felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulási joga: amennyiben a képzésben részt vevő megítélése szerint az adatkezelő által folytatott adatkezelés nem felel meg a jogszabályi követelményeknek vagy megsértette jogait, a bíróságnál polgári per kezdeményezhető az adatkezelő, mint alperes ellen az Infotv. 23. §-ának rendelkezései szerint. A polgári per mellett az érintetteknek lehetőségük van az Infotv. 22. §-a alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 1363 Budapest, Pf.: 9., ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulni és hatósági eljárást kezdeményezni. Jelen tájékoztató általános jelleggel bír és minden, a felnőttképző által szervezett képzésre irányadó. Az egyes képzésekre vonatkozó részletes adatkezelési tájékoztatót a felnőttképző a képzésben részt vevő érintettekkel történő első kapcsolatfelvétel során teszi hozzáférhetővé az érintettek számára. Jelen adatkezelési tájékoztató 2023. június 27. napjától, annak visszavonásáig vagy módosításáig hatályos. A felnőttképző fenntartja a jogot a jelen adatkezelési tájékoztató módosítására. Az adatkezelési tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben a GDPR és a vonatkozó hazai jogszabályok, különösen az Infotv. rendelkezései az irányadóak.
KIEGÉSZÍTŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ a Digitális kompetenciák fejlesztése az RRF -1.2.1 projektben elnevezésű képzéshez kapcsolódóan Jelen tájékoztató az Általános képzői adatkezelési és adatszolgáltatási tájékoztató mellékletét képezi és célja, hogy az Aditus Tanácsadó és Szolgáltató Zrt. felnőttképző a jelen képzést érintő és az általános tájékoztatóban fel nem tüntetett, az általa végzett adatkezelési tevékenység vonatkozásában a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt érintettek részére átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. 1. A képzés során kezelt személyes adatok köre A képzés lebonyolítása során, valamint azt követően felnőttképző az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: 2. A személyes adatok forrása A felnőttképző érintettekre vonatkozó személyes adatokat közvetlenül az érintettektől gyűjti, melyhez a Google Forms szolgáltatását (űrlap készítése és kiküldése) veszi igénybe. 3. Az adatkezelés időtartama A felnőttképző a személyes adatokat az Fktv. rendelkezései, valamint a Klebelsberg Központtal, mint az RRF- 1.2.1-2021-2021-00001 azonosító számú projekt kedvezményezettjével és a képzés alapítójával kötött szerződés alapján a képzési szerződés megkötését, illetve a képzés elvégzését követő nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

4. Kiegészítő információk:

Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók.

Adatai továbbításra kerülnek a Klebelsberg Központ, aki az adatokat önálló Adatkezelőként kezeli.

Amennyiben a képzés oktatási (képzői) és mentorálási tevékenységét külső személy végzi, részére az Ön kapcsolattartási adatait átadjuk. Személyéről a képzés megkezdésekor adunk tájékoztatást.

Budapest, 2023. április 25. napján

2019 Aditus Zrt. All Rights Reserved

Weboldal készítés - FD